BARTIN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

KAFETERYA İHALESİ DUYURUSU

                                               

 

 

İHALE İLANI

 

TAŞINMAZLARIN İHALE BİLGİLERİ

 

 

Kiralanan Yer ve Amacı

Bartın Kültür Merkezi

(Kafeterya işletmesi)

Kiralanan Yerin Yüzölçümü/Süresi

164m2Kafeterya

3 Yıl

İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli

12.000,00 TL (Onikibin TL)

Geçici Teminat Bedeli (%3)

360,00 TL (ÜçyüzaltmışTL)

İhale Şekli

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 51/g

İhale Tarih ve Saati

28.03.2022 – 11:00

 

  Yukarıda bilgileri verilen 1 adet kafeterya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun

51/g maddeleri gereğince “Pazarlık Usulü ” ile ihale edilecektir.

 

 

 

1) İDARENİN

a) Adresi                                      : Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi No:198     

        MERKEZ/ BARTIN     

b) Telefon ve Faks No                 : 0378 280 17 00    Fax:0378 280 17 59

c) Elektronik posta adresi(varsa) : iktm74@ktb.gov.tr                                                                                     

            d) Kurum Web adresi                   : https://bartin.ktb.gov.tr

 

2) İHALE KONUSU İŞİN

  

a) Niteliği                               :  1 ADET KAFETERYA KİRALAMA İŞİ                                                    

            b) Yapılacağı yer                   : Bartın Kültür Merkezi ihale salonunda

c) İşin başlama tarihi               : Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl

d) İşin süresi                            : Sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa

    3 (Üç) yıl

e) Yıllık muhammen bedeli    : Yukarıdakitabloda gösterilmiştir.

 

3) İHALENİN

a) Yapılacağı yer                  : Bartın Kültür Merkezi ihale salonunda

                                                 

  b) Tarihi ve saati                  : 28.03.2022 Pazartesigünü Saat:11:00

 

4) İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2-İstekli’nin veya temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgahı.(e-devlet üzerinden

3-İstekli’nin telefon, faks, varsa elektronik posta adresi ve tebligat adresi

4-İmza sirküleri(Noter tasdikli)

4.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

4.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri.

       5- Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri. örneği (Bartın Kültür Merkezi Müdürlüğü’ den 50,00 TL (Elli Türk lirası) karşılığında satın alınacak olup şartname bedeli  T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesine “KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖSİMM” adına TR 4100 0100 1745 0348 3170 5528 IBAN nolu hesabına açıklamalı olarak yatırılacak ücret karşılığında ilgilinin bir suretini vereceği dekont karşılığında idarece düzenlenen Teknik Şartname ve ekleri verilecektir.

       6- Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler.

7- Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden barkodlu olarak alınacaktır.( Tüzel kişilik ise ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.)

8- İhaleye halen mecuru işletenin katılması halinde geçmiş döneme ait borcunun bulunmaması gerekir.Aksi durumda ihaleye davet edilmez. Bundan dolayıda hak talebinde bulunamaz.

         9-İstekliler,ihale dokümanını satın aldıklarına dair belgeyi ibraz edeceklerdir.  

 

İŞ BU İHALE İLANI: 16.03.2022Salı günü saat 08:30’dan21.03.2022 Pazartesi  günü saat 17:30’a kadar Bartın Kültür Merkezi Müdürlüğümüzün ilan panosunda asılı kalacaktır.

 

İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel istekliler, 4. Maddede yer alan belgeleri hazırlayarak Bartın Kültür Merkezi Müdürlüğümüzün kafeterya işletmesi için 28.03.2022 Pazartesi günü İhale saatine kadar Bartın Kültür Merkezi Müdürlüğüne  teslim edeceklerdir.

 

 

                                                            İLAN OLUNUR